Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Discussion Forum T-Class Rules. Here new changes are being discussed.
Post Reply
Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Mon Jul 03, 2017 8:47 am

[EN]
Regarding magazine holders..

We remove the word "magazines" from 7.5.3.1 and we add 13.2.7

NEW TEXT
7.5.3. Holsters for semi-auto handguns and magazine holders.
All kinds of holsters and magazine holders are permitted, but holsters must have retaining strap systems to prevent accidental slippage during the execution of the stage.
7.5.3.1. The usage only of friction or just mechanical pressure between the holster and the gun for the purpose of anti-slippage system is not allowed.

13.2.7. A competitor who allows unintentional slippage from his gear of one or more magazines for any kind of weapon, during the course of fire, will receive one procedural penalty for every dropped magazine.


[BG]
относно холдери за пълнители

махаме думата,, пълнители,,от 7.5.3.1 и добавяме 13.2.7

НОВ ТЕКСТ
7.5.3. Кобури за полуавтоматични пистолети и държачи за пълнители.
Разрешени са всякакви системи кобури и държачи за пълнители, но кобурите задължително трябва да имат система за предотвратяване на изпадането им по време на упражнението.
7.5.3.1. Системата за предотвратяване на изпадане на пистолети не трябва да работи само за сметка на триене и притискане между кобура и оръжието.


13.2.7. Състезател, който по време на курса на стрелба допуска изпадане от екипировката на един или повече пълнители, за който и да било вид оръжие, получава по едно процедурно наказание за всеки изпуснат пълнител.

Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Re: Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Mon Jul 03, 2017 8:59 am

[EN]
Relative
Match Administration

- The Match Director for each competition will appoint in written form the appropriate officials, who will sign an agreement about their rights and obligations.
- All men present, including guests and spectators will be presented with a briefing about safety procedures.
- The organiser of each shooting event is obliged to make a Third-party liability insurance.

[BG]
- за всеко състезание мач директора назначава писмено длъжностните лица, с подписа на които се съгласяват за вменените им правя и задължения.
- всички присъстващи без изключения, в това число гости и зрители минават инструктаж за безопасност
- организатора на всяко провеждано спортно мероприятие е длъжен да направи застраховка ГО

Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Re: Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Mon Jul 03, 2017 9:00 am

[EN]
New penalties:

x. A competitor who arrives at the shooting stage without a safety flag for his sniper rifle or assault rifle will receive a penalty - Zero stage. The same penalty will be received if the shooter leaves the stage without a secured with safety flag weapon.

x.1. A competitor who arrives at the shooting stage with a magazine inserted into the weapon of any kind will receive a penalty - DQ.

[BG]нови наказания:

х. Състезател пристигнал на сцена без сейфти флаг за снайпер и шмайзер наказание Нулева сцена. Cъщото наказани ще получи ако напусне сцената без обезопасено със сейфти флаг оръжие.

х.1. Състезател пристигнал на сцена с поставен пълнител в оръжие получава наказание DQ.

Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Re: Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Fri Aug 11, 2017 9:02 pm

[BG]
оръжие
с какъвто сет се започне, с такъв се завършва състезанието

двуноги
няма право да се сваля по време на упражнения

ремъка
както започне - така завършва цялото състезание, позволява се частично освобождаване по време на упражнение

Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Re: Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Thu Oct 26, 2017 8:33 pm

[BG]
да допишем в правилника, за дисциплина T-Class Multigun да не ограничаваме оръжията до 3, а създаваме отворена мултигън платформа

като индивидуалните оръжия си остават - Снайпер, рифле и пистолет ..
а, останалите оръжия за ангажимент на организатора, и са общи и еднакви за всички състезатели

Ivo III
Posts: 36
Joined: Thu Jun 15, 2017 5:52 pm

Re: Proposals for changes in the Set of Rules for 2018 season

Post by Ivo III » Thu Oct 26, 2017 8:34 pm

[BG]
помощна дисциплина T-Class Assault

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest